Sunday, September 30, 2007

Žila, byla malá Karkulačka.

Nebyla však úplně obyčejná. Její anomálie spočívala například v nezvykle praktické instrukční sadě, ve schopnosti pojmout až milion konstant a v mnoha jiných přednostech, o možnosti uložení funkčního předpisu ani nemluvě. Není se však čemu divit, neboť maminkou naší malé Karkulačky byla samotná Motorola. A právě tato maminka jednoho dne pravila: "Milá Karkulačko, již jsi plně vyspěla. Tvůj vývoj je u konce a prošla jsi všemi výstupními testy. Nyní tedy můžeš směle opustit svůj domov a vyrazit do světa sama, bez doprovodu. I když používáš pouze omezenou RISCovou sadu instrukcí, zvládneš všechny situace stejnou mírou jako tví protivníci, ba dokonce s rychlejšími reakcemi. Proto se vůbec neobávám, že bys nesplnila poslání, jež na tebe kladu". Maminka Motorola se na okamžik odmlčela, neboť musela dát přednost přerušení s vyšší prioritou, avšak za nepatrnou chvíli opět pokračovala: "Jistě se stále pamatuješ na svého pradědečka Abaka, jenž v současném strojovém čase přebývá za velkým Mořem informací". Karkulačka souhlasně přikývla, Motorola si spokojeně protáhla interní sběrnici a pokračovala:"Nedávno nám totiž dědeček poslal mail, že mu docházejí funkční předpisy a začíná se nudit. A proto tě pověřuji, abys mu doručila nejnovější předpisy, které jsem pro něj právě dokončila. Jsou ještě teplé a krásně voní, tak dej pozor, aby je čerstvý vzduch nezderivoval. A ne aby ses po cestě nechala ovlivňovat nějakým vnějším rušením!". A tak si milá Karkulačka vzala několik záložních baterií na cestu, zkopírovala maminčin funkční předpis do šestnáctibitové paměti a vydala se na cestu.
Plavba Mořem informací nebyla nijak zajímavá, ba naopak. Nuda přímo donutila Karkulačku k její nejneoblíbenější činnosti, totiž ke kontrole parity. Maminka jí vždycky nabádala, aby tuto činnost prováděla dosti často kvůli ochraně dat. "Ale když ono je to tak zdlouhavé", bránila se vždy Karkulačka. Při plavbě však měla času nadbytek a tudíž si po několika opakováních kontroly na celý proces zvykla a stal se pro ni nedílnou součástí každého dne.

Saturday, September 29, 2007

Uplynulo mnoho period, když jednoho dne přijel k množině mladý Integrál. Determinanty mu vyšly vstříc a on se jich ptal :"Poraďte mi moudří minoři, hledám tu, která je na celém lineárním prostoru nejsamoadjungovanější. Znáte takovou ?" "Ano známe. Žila tu s námi, ale zlá matice ji vyhnala ze svého beta-okolí a pak ji nechala zderivovat. Teď leží tady v té podmnožině." "Nechte mne, ať se na ni podívám, prosil Integrál." Determinanty mu to tedy umožnily. Integrál vešel do podmnožiny a uviděl tam ležet nulu. I v tomto nulovém tvaru byla okouzlující, až se integrálu tajily meze. "Je krásná," řekl. "Musím ji zachránit." A pustil se do integrace. Když byl hotov, zjistil, že mu vyšla integrační konstanta, kterou bylo třeba zvolit. A tak se zeptal minorů :"Nemáte tady někde její identické zobrazení?" "I máme, řekl nejstarší z determinantů, sáhl do kapsy a podal mu fotografii. Podle ní Integrál zvolil integrační konstantu. A v tom Norma vyskočila, a byla zase zdravá, a ještě samoadjungovanější než kdysi. Integrál i determinanty se zaradovali, zlomky pili a dobré mocniny spolu měli.
No a potom se Norma s Integrálem nechali převést na normovaný tvar, minoři jim jako svatební dar dali spoustu partikulárních řešení, a jestli je nŘkdo nezderivoval, tak tam konvergují podnes.
Poznámka Autora : Matematické zákony uvedené v tomto textu neodpovídají skutečnosti a jakákoli podobnost se stávajícími větami a definicemi je čistě neúmyslná a náhodná.

Friday, September 28, 2007

Uplynulo několik period. Determinanty chodily každou periodu do dalekých diferenciálních rovnic těžit partikulární řešení a Norma se jim zatím starala o množinu. A popadla matici znovu ješitnost, a zase se ptala svých kouzelných skript, kdo že je na celém definičním oboru nejsamoadjungovanější. A skripta odpověděla :"Jako i před několika periodami až dodnes je nejsamoadjungovanější krásná Norma, kterou jsi nechala vyhnat ze svého beta-okolí." I rozlítila se matice a rozhodla se, že tentokrát se o Normu postará sama. Proto se hermitovsky transponovala a jednoho dne, kdy determinanty odešly do diferenciálních rovnic těžit partikulární řešení, přišla v podobě důvěryhodné jednotkové matice k jejich množině a zaklepala na supremum. Norma vyhlédla ven a řekla si :"Nějaká jednotková matice klepe na supremum. Co se může stát. Při nejhorším ji přetáhnu nějakým sloupcem řešení a bude klid." A tak otevřela. Otevřená množina ovšem ponechávala matici volnou působnost. Proto se rychle transponovala zpátky do své hrozivé podoby a než mohla Norma cokoli dělat, vypustila na ni derivace. Ty se na ni vrhly, a když se od ní po několika chvílích vzdálily, ležela na horní mezi množiny jenom nehybná nula. Matice odešla a nechala ji osudu.
Na sklonku periody se determinanti vrátili z rovnic domů. Když viděli u množiny ležet nulu, začali naříkat: "Proč jsme se o ni lépe nestarali," bědovali a lomili diagonálami. Uložili ji do malé podmnožiny a nechali ji tak.

Tuesday, September 25, 2007

Norma a 7 determinantů

Bylo, nebylo ... Za devatero bázemi a devatero souřadnicemi na jednom lineárním prostoru vládla zlá matice. Byla zlá, nesnášenlivá a povýšená (to proto, že měla velkou hodnost) a velmi si zakládala na své singularitě. Na jejím beta-okolí s ní žila krásná Norma. Matice měla kouzelná skripta (sem můžete doplnit název své nejoblíbenější učebnice), která znala odpověď na všechny otázky. Jednoho dne se jich matice zeptala : " Skripta, Skripta, řekněte mi, kdo je na celém lineárním prostoru nejsamoadjungovanější ?" - "Matematicky je to sice blbost," řekla skripta, "ale nejsamoadjungovanější je krásná Norma, která žije na tvém beta-okolí." Tu se matice velmi rozlítila, i zavolala k sobě svůj Jordanův tvar a přikázala mu : "Odvedeš Normu z mého beta-okolí do hlubokého lesa mezi polynomy, a předhodíš ji tam dravým derivacím. " I uposlechl ji a v noci odvedl Normu až na samý kraj lineárního prostoru, kde ji nechal krutému osudu. Norma plakala, když ji tam tak opustil, a šla lesem, bloudila mezi polynomy, zakopávala o jejich kořeny a koeficienty ji šlehaly do tváře. A polynomy vidíc její žal zvučely nocí v operním sboru : "Matice zlá, matice zlá." A tak Norma šla, až došla na mýtinu. Některé polynomy tu byly vykácené, a na jejich místech zůstaly velké absolutní členy. A mezi nimi stála malá množina. Norma šla dovnitř, ale nikoho tam nenašla. A protože byla unavená, lehla si tam do hranatých závorek a usnula.
Když se Norma ráno probudila, zjistila, že se nad ní sklání 7 determinantů. Vylekala se, ale jeden z nich ji uklidnil :"Nic se neboj krásná Normo. Víme kdo jsi, i že tě zlá matice vyhnala do lesa mezi zlé derivace. Máš štěstí, žesÝ sem přišla.Pro líné derivace v doplňku naší množiny by nebylo žádným problémem zderivovat takovou křehkou konstantu, jako jsi ty. Ale tady jsi v bezpečí a můžeš s námi v naší množině zůstat, jak dlouho budeš chtít." Pak se jí determinanty představily. Bylo to 7 minorů, kteří náleželi jedné dobré matici, a tak u nich Norma zůstala.

Monday, September 24, 2007

"Vylez na tamten vysoký polynom, rozhlédni se po ?-okolí, a uvidíš-li někde inflexi, posuneš tím směrem absolutní člen toho polynomu, abys směr nezapomněl. Potom se dáme tím směrem a někam určitě dojdeme. Tangens se z nalezeného řešení zaradoval a hned udělal, co mu Cotangens řekla. Vylezl na polynom, rozhlédl se po ?-okolí, v dálce zahlédl inflexi, utrhl absolutní člen polynomu a posunul jej směrem k inflexi. Potom slezl a vydal se se sestrou tím směrem. Byla již úplná tma, když děti dorazily na interval, který byl k jejich velkému překvapení složený ze samých chutných nul. Rozhodly se, že se nají a potom se uvidí. Daly si několik nul a chtělo se jim spát. "Myslím, že teď už stejně dál nemůžeme", řekla Cotangens, "měli bychom se vyspat a ráno uvidíme." Obě děti usnuly, jako když je do vody hodí. Spali dlouho, protože netušily, že na tomto intervalu je definována strašlivá nula, která, co najde, to sebou vynásobí. Ráno, když se děti probudily, chtěly si vzít ještě pár nul, když tu zaslechly nulu, jak se k nim se strašným rámusem blíží. Děti začaly utíkat, co jim extrémy stačily. Nula je však stále doháněla. Když už si myslely, že je také musí vynásobit, když tu náhle se nula zastavila a nechala je být. Děti se nechápavě otočily a pochopily. Jak utíkaly, ani si nevšimly, že se vrátily do svého intervalu a nula tu nebyla definována. Chvilku sledovaly nulu, jak vzteky sama sebe násobí sama sebou a potom se radostně rozběhly za tatínkem. Když přiběhly domů, Sinus je chytil do konkávy a všichni byli rádi, že to všechno dobře dopadlo.

Saturday, September 22, 2007

Matematická pohádka 3

Bylo, nebylo, v jednom ztraceném uzavřeném intervalu žil otec Sinus se svými dvěma dětmi, synem Tangens a dcerou Cotangens. Sinus pracoval v lese, kam chodil každou periodu kácet polynomy. Jedou šel dále do lesa a tak vzal děti s sebou. Když přišli na místo, kde chtěl té periody otec kácet, řekl svým dětem: "Hezky si tu konvergujte a nezlobte. Večer se pro vás vrátím." Potom odešel za prací. Děti si vesele konvergovaly na derivaci, potom na hyperbolu a parabolu a tak podobně téměř půl periody. Pak dostala Cotangens nápad, že by si mohli natrhat absolutní členy malých polynomů. Když měly plné obory hodnot, sedly si děti na starou konstantu a jedly. Potom si zase konvergovaly a tak pořád dokola. Když se již perioda chýlila ke konci, všimla si Cotangens, že polynomy v okolí jsou mnohem většího řádu, než bývají v okolí jejich intervalu. Strašlivě se lekla a říká: "Bratříčku, myslím, že jsme zabloudili." Tangens se lekl ještě víc, a protože byl mladší a bojácnější, dal se do usedavého pláče, až mu konstanty kanuly po konvexních částech grafu. Cotangens byla starší a rozumnější a tak ji ani tato složitá soustava nezaskočila a hned měla řešení, i když nejednoznačně určené.

Thursday, September 20, 2007

Matematická pohádka

Bylo, nebylo. V jednom lineárním prostoru nad tělesem reálných čísel vznikla náboženská soustava matic tajného řádu n uctívající charakteristický polynom Fí. Maticí představenou této sekty byla stará Adjungovaná. Ta záviděla království mocného Logaritmu, že si skoro všechny funkce spokojeně konvergují, a tak se rozhodla, že království zničí.
Pamětliva legendy o porážce kruté Derivace věděla, že musí nejprve zneškodnit Integrál. Ale jak? Začala si pročesávat algebraické doplňky a vtom jí bleskla diagonálou spásná myšlenka. "Sestry", promluvila vzrušením tak hlasitě, že některé matice leknutím provedly i 3 elementární úpravy najednou, "musíme se zmocnit krásné Konstanty, dcery prince Arcus von Sina a princezny Sin(x). Vyšleme proměnnou Xí, která vláká Konstantu do nekonečně-dimenzionálního prostoru!"
Adjungovaná matice by se nejradši Hermitovsky transponovala jakou měla dobrou náladu. Počítala s tím, že jí pomohou dvojčata Nekonečnovi. Ty nikdo od sebe nerozeznal, však se lišila jenom mateřským znamínkem. Navíc bratři Nekonečnovi nikdy králi neodpustili, že je prohlásil za nevlastní (čísla) a vyhnal za devatero prvočísel, až na samé konce reálné osy. Adjungovaná matice dala přivést homogenní soustavu lineárních algebraických rovnic a poručila jí, aby se vyřešila. Když po chvíli vyšla proměnná Xí, nechala jí Adjungovaná blížit k Plus Nekonečnu, který jí ukázalo cestu ke Konstantě.
Mezitím si malá Konstanta nic netušíce nevinně hrála se svou kamarádkou exponenciální funkcí na divergovanou, když tu najednou spatřila proměnnou Xí. "Že si mě nepřičteš!", zavolala proměnná Xí (sčítání byla nejzamilovanější operace Konstanty). Důvěřivá Konstanta si Xí přičítala a přičítala, až se ocitla v okolí Nekonečna a propadla se do nekonečně-dimenzionálního prostoru.
"Cha, chá", rozléhal se ďábelský smích Adjungované matice lineárním prostorem, "teď zničíme Integrál!" Když se princ Arcus dozvěděl, co se stalo, šel se poradit s Integrálem. "Adjungovaná matice vězní Konstantu", stěžoval si Arcus, "nemohl by ses pokusit ji vysvobodit?" "Určitě," odpověděl Určitý Integrál a vydal se na cestu. Jenže když se pokusil Konstantu zaintegrovat zpátky -ouha!- v nekonečně-dimenzionálním prostoru neměl žádné meze, a tak integroval a integroval, ale vycházely mu samé nesmysly.
Zmizením Určitého Integrálu a Konstanty však v království nastala nerovnováha - ze zatuchlých diferenciálních rovnic začaly vylézat parciální derivace a vypukla válka. Lomené funkce propichovaly svými extrémy exponenciální a mocniné nepřátele, citlivé cyklometrické fňukny totálně zblbly a začaly si vyměňovat obory hodnot, hyperbola podplatila limitu a dodefinovala se v 0, odmocniny ze zoufalství zkoušely odmocnit záporná čísla a proradná parabola emigrovala do množiny komplexních čísel. číslu e se všichni posmívali, že je iracionální, a tak zaútočilo rovnou na krále Logaritma. Ten v roztžitosti, že zapomněl, že je Uroze... ehm, Přirozený , nebohé číslo e logaritmoval, až z něj zbyla 1. Tohoto zmatku využila Jordanova matice v kanónickém tvaru a ostřelovala počátek reálné osy.
Už to vypadalo na zánik království, ale pak naštěstí přišla záchrana. Arcusova teta Věta se na to nemohla dál dívat a vydala se za Důkazem, který zrovna koketoval se sličnou Matematickou Indukcí. Popadla ho za implikaci, hrozivě se na něj podívala a pravila: "Nechť je na celé reálné ose všechno v pořádku!"
Důkaz výrok dokázal, a je to.

Tuesday, September 11, 2007

A přišel den, kdy měla být zderivována krásná princezna Sinus x. Doprovázena lehkými lineárními funkcemi kráčela princezna k doupěti strašlivé derivace. V tom se přiřítil Arcus von Sinus na ohnivé limitě a zvalal: "Nic se neboj krásná Pann...(?)...funkce. Jsem tu abych tě zachránil" a pobídl svou limitu ke cvalu. V tom už vylézá derivace ze svého doupěte. Zahlédla bojovníka a vrhá se na něj. Arcus však nečeká a útočí svým integračním mečem, exponenciálním štítem kryje kažý pokus o derivaci. Všude kolem odletují zkrvavené parciální zlomky a po zemi se bezvládně povalují vnitřní funkce. Konečně se i derivace sesunula na zem. "A je to." zaradoval se von Sinus. V tom se mu ale v exponenciálním štítu zjevil starý moudrý integrál se zrzavým plnovousem: "Moment princi. Druhá derivace ti nic neříká?" A skutečně. Z doupěte už leze druhá derivace a sápe se na rytíře. A zase boj, zase zlomky a elementární funkce všude kolem. Ale nakonec byl princ i s druhou derivací hotov. Pak nahlédl do skript. "Ne, třetí derivace už skutečně neexistuje," oddechl si. A už se k němu ženou šťastné funkce a oslavují vítězství nad derivací.
I starý mocný logaritmus přišel a děkoval. Pak se zeptal Arcuse, jak se s ním vyrovná. "Jsem chrabrý funkční předpis a šlechtic Arcus von Sinus. Dejte mi svoji dceru, krásnou Sinus x a budu spokojen. Dostal tedy princeznu a měli spolu krásnou konstantu.
A jestli nezemřeli, konvergují dodnes.

Zpočátku se hlásilo mnoho funkcí, které se chtěly s nepřítelem utkat. Ale dny ubíhaly, a po derivaci vždy zůstávaly jen nuly. Statečné složené funkce metaly po derivaci své parametry,kvadratické funkce chtěly v boji využít parabolický tvar svých grafů, ale všichni podlehli. S úspěchem se nesetkal ani exponenciální rytíř, který se sice domníval, že je pro derivaci neporazitelný, ale ta jej chladnokrevně zderivovala při základu y. O nabídce krále se dozvěděl i šlechtic Arcus von Sinus. Byl moudřejší než všichni ostaní, a proto se nevydal přímo do boje, ale nejdříve vyhledal starý moudrý integrál, který měl v boji s derivacemi velké zkušenosti. "Dobře jsi udělal, že jsi za mnou přišel," řekl mu integrál. "Dám ti tři dary, které ti v boji pomohou. První je exponenciální štít. Je tvořen složenými exponenciálními funkcemi s různými proměnnými, a proto je velmi těžké jej zderivovat. Můj druhý dar je tento integrační meč. Je to jediná zbraň, která je schopna derivaci porazit. Třetím darem je tento cyklometrický amulet. Bude ti stále připomínat abys při integraci nikdy nezapomněl přičíst konstantu. A teď jdi a determinant tě provázej."

Sunday, September 09, 2007

Matematická pohádka

Bylo nebylo. Na jednom definičním oboru byl definován mocný logaritmus, který měl za dceru krásnou funkci. Sinus x, jak se jeho dcera jmenovala byla skutečně nádherná. Její ladná křivka byla zvýrazněna absolutní hodnotou, kterou si ráda oblékala, půvab jí dodávala i velká frekvence a krásná amplituda na sympaticky souměrném oboru hodnot. Při úsměvu roztomile špulila periodu a nevadil ani její mírný cosinovitý předkus. Funkce na celém definičním oboru žily spokojeně a mocný logaritmus všechny uznávaly jako svého pána a vládce. Ale jednoho dne se blízko logaritmického pravítka, kde král sídlil, usadila hrozná derivace. Terorizovala pravé i levé okolí a derivovala vše co jí přišlo do cesty, až všude kolem ležely jen samé nuly. Jednou vzkázala králi: "Za týden zderivuji tvoji dceru". I bylo mnoho smutku v prstencovém okolí, až král rozhodl: "Sinusoidu a půl definičního oboru dostane ten, kdo nás zbaví té hrozné derivace."

Počítače jsou jako mužský

1. I když mají k dispozici spoustu informací, jsou pořád mimo.
2. Jsou určeny k řešení problémů, ale polovinu času jsou tím problémem oni sami.
3. Jakmile si jednoho pořídíte, zjistíte, že kdybyste malou chvilku počkali, mohli jste dostat mnohem lepší model.
4. Aby dělali, co chcete, musíte být neustále v jejich blízkosti.
5. Špatně se vyrovnávají s energetickými výboji.

Wednesday, September 05, 2007

Počítače jsou jako ženský

1. Nikdo mimo výrobce nechápe jejich vnitřní logiku.
2. Přirozený jazyk, kterým hovoří s jinými počítači, je nesrozumitelný komukoliv jinému.
3. Informace "Bad command or file name" je asi tak hodnotná jako "Tak když nevíš proč jsem naštvaná, tak se s tebou vůbec nemusím bavit!"
4. I nejmenší chyby a omyly uživatele jsou uloženy v dlouhodobé paměti a později připomenuty.
5. Jakmile si ho pořídíte, zjistíte, že jste nuceni utrácet nehorázné peníze za příslušenství.
6. Pokud chcete nějaký získat, stojí vás to většinou spousty peněz. Vaše výdaje na získání většinou úzce souvisí s kvalitou a stářím.
7. Po určité době vždy zjistíte, že váš model je zastaralý a všude kolem vidíte spousty mnohem lepších a výkonějších.
8. Postupně čas strávený s ním roste a roste a roste ... Někdy jim dokonce úplně propadnete. Výraz "počítačový šílenec" se velice podobá slovu "sukničkář".
9. Pokud nejste opatrní při "výměně informací", velice snadno můžete chytit nějaký virus.
10. Velice často se stává, že ikdyž odcházíte a vše je v nejlepším pořádku, poté, co se vrátíte, je situace úplně opačná.
11. Málokdy jste úplně spokojeni s modelem jež zrovna máte.

Sunday, September 02, 2007

Platební příkazy

Autentické přeřeky vybrané z databáze různých bank, vzniklé při komunikaci klienta (K) s telefonním bankéřem (TB)

TB: 5.znak hesla je F jako František?
K: Ne, S.
TB: Tedy S jako Srantisek.

TB: Zadejte mi prosím 1. a 2. znak PINu.
K: Ježkovy hodiny!

TB: Sdělte mi, prosím 1. a 6. pozici PIN
K: Ježíši, no to zas bude porod.

K: Dobrý den, ja jsem to ještě nikdy nedělal, ja to dělám poprvé.
TB: Ano, já vám s tím velice ráda pomohu.

Volal MUDr. XY a na dotaz, jaké bude jeho přání, odpověděl:
"Chtěl bych znát výsledky vyšetření...néééé, ježíši, zůstatek."

Klientka se tázala na Infolince, jaká bude splátka úvěru na 500 000 korun na jeden rok.
TB: Měsíční splátka bude činit minimálně 44 000 korun
K: A bude mi stačit příjem 17 000 čistého?

TB: Jaké bude vaše další přání?
K: Už vás nebudu otravovat.

Presenční listina

Maďarsko Károly Perdelyházy Ernö Kulemaházy
Polsko hrabě Percalby baron Serepecki Hrabi Perececki
Rusko Jelizaveta Michalahovna Ivan Nikolajhevič Serevetev
USA Tommy Poser Oma Kala Mu Ho Potajmú (zvl. indiánská delegace)
Jugoslávie Stojan Jakotič Maho Jakobič
Francie Madame de Sevisrat Madame Srala de la Diana
Německo Fritz Furtmustahl
Indie pí. Radadava pí. Mahoradatam Kulemanehnu
Itálie Sra. Metteglozetti Sr. Chcaldo Mandoliny
Portugalsko Sr. Mahovencu Sra. da Izamenhe
Japonsko pí. Máji Jak Ojámu pí. Dazabura Kulemanakaši Fuči-jido-piči
Česká republika rytíř Zbyněk ze Zdisral
Slovenská republika p. Čurajs Pudy
Bulharsko Pičko Pičev
Rumunsko p. Posraldescu
Holandsko p. Deven Zhoven p. van Sudhoven
Turecko Tuhejbej Nehejbej
Velká Británie Mr. Srulshoory Mr. Dalby
Španělsko Sr. Sererano Desabura Izaminh
Čína Hoň Si Ho
Řecko Leon Tomiclés Onanides Tomucles
Persie Šach Munato Šach Jinato
Švédsko Styck Pohlavson
Norsko Nervi Mikule
Finsko Makalamuho Malhomäkki
Vietnam Jen Mi Ho-Mni
Gruzie p. Pochujumušvihli