Tuesday, October 23, 2007

10. Velikost fyzikálně veličiny určuj dvakráte častěji nežli používáš způsobu obrábění, při němž jsou materiály děleny na části.
Dvakrát měř, jednou řež.
11. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvořeni svislého či úklonného zemního díla ústícího na povrch a determinovaného drahou subjektu B, sám opíše dráhu v tomto díle končící.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
12. Kdo aplikuje vlastní energii na vykonání práce místo aby ji pozvolně uvolňoval do prostoru, bývá obklopen chlorofylem.
Komu se nelení, tomu se zelení.
13. Ztráta prostorového vnímaní není na závadu suverenitě nad osobami postiženými touto ztrátou dvojnásobně.
Mezi slepými jednooký králem.
14. Není pravdou, ze existuje jedinec, který vykonal vertikální pohyb rovnoměrně zrychlený z virtuálního bodu vytvořeného pouze pro religiózní účely římskokatolickým klérem, pokud předtím přijímal jisté poznatky soustavným studiem.
Žádný učený z nebe nespadl.
15. Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
16. Na místě nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících.
Pod svícnem bývá tma.
17. Vodní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než vodními obratlovci téhož druhu.
Malé ryby také ryby.
18. produkce(x) > spotřeba(x) => x = 3
Kdo šetří, má za tři.
19. Pohybuje-li se hladina rtuťového sloupce dolů v období 52 až 22 dní před letním slunovratem, lze očekávat výskyt biblického zapovězeného území v silážní stavbě.
Studený máj, v stodole ráj.
20. Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení teto nádoby na dva individuální segmenty.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
21. Poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.
Bez práce nejsou koláče.
22. Vydává-li jedinec druhu Canis Domesticus krátké neartikulované vokály, lze očekávat, že v téže chvíli nebude schopen androgenního drajvu.
Pes, který štěká, nekouše.
23. Užitná hodnota malého množství manuálně zajištěné ptačí svaloviny je vyšší nežli výrazně větší množství obdobného materiálu mobilního a obtížně dostupného.
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
24. Míra informace jedince po sistaci srdeční činnosti se rovná zplodinám jeho metabolismu.
Mrtvý prd ví.
25. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
26. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.
Mráz kopřivu nespálí
27. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
Nehas, co tě nepálí.
28. Inhabitanti kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptovatelného pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
Pečení holubi nelítají do huby.
29. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.
Devatero řemesel - desátá bída.
30. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis konverguje s klesajícím osvitem k nule.
Potmě každá kočka černá.
31. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, chrakterizovaného suverenitou mytologické hypotetické bytosti.
Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.
32. Blokaci svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí ve výdejně léků.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
33. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
Dočkej času jako husa klasu.
34. Striktní dodržování zásad občanského soužití jedincem vede k maximální délce pěšího transferu jedince.
S poctivostí nejdál dojdeš.
35. Občan poskytující záměrně klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů či společnosti.
Kdo lže, ten krade.