Monday, October 15, 2007

Přeji krásný a úspěšný den. Plán na zjednodušení pravopisu
Zejména v poslední době se ukazuje, že český jazyk způsobuje všemi svými pravidly, výjimkami z pravidel, archaickými vazbami a dalšími nástrahami značné potíže neen cizincům, ale ve stále větší míře i rodilým Čechům. Ústav pro jazyk český se proto rozhodl zmapovat kritická místa naší psané i mluvené řeči a vydal o nich obsáhlou zprávu:
1. problém:
Mnohá slova se jinak čtou, než píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
Doporučené řešení:
Psát slova tak, jak se čtou (sních, mrás, bjech, pamňeť).
Alternativní řešení:
Číst slova tak, jak se píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
2. problém:
Ďeleňí slof na konci řátky je ňegdy velice komplikované (po-drobit, pod-robit).
Doporučené řešeňí:
Ďelit slova tak, jak to jde (p-odrobit).
Alternativňí řešeňí:
Neďelit slova vůbec (podrobit).
3. problém:
Mňeká a tvrdá "i" zejména f koncofkách sloves v minulém čase (ale i jinde) nemají žádnou vypovídací hodnotu a nedají se naučit (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe třináct mužů).
Doporučené řešeňí:
Zrušit tvrdé "y" a fšechna vyjmenovaná slova (na plovárňe bili dvje ženi a dvjesťe třináct mužů).
Alternativňí řešeňí:
Zrušit mňeké "i" a vyjmenovat fšechna slova (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe třynáct mužů).
4. problém:
Hlásku "ř" už dneska neumí pomalu ňigdo říct (řeřicha, zvjeř).
Doporučené řešeňí:
Nahraďit hlásku "ř" hláskou "ž", v nezňelé podobje pak hláskou "š" (žežicha, zvješ).
Alternativňí řešeňí:
Nahraďit hlásku "ř" hláskou "z", v nezňelé podobje pak hláskou "s" (zezicha, zvjes).
5. problém:
Pravidla pro psaňí interpunkčňích čárek sou pšíliš složitá (vím, že je to ťešké, a bojím se toho).
Doporučené žešeňí:
Nepsat čárki ňigde (vím že je to ťešké a bojím se toho).
Alternativňí žešeňí:
Psát čárki fšude (vím, že, je, to, ťešké, a, bojím, se, toho).
6.problém:
Rozlišováňí čárki a kroušku nat "u" nemá žádnou vipovídací hodnotu a nedá se naučit (zúčastňit se zůstat).
Doporučené žešeňí:
Psát nat "u" vždi jen čárku (zúčastňit se zústat).
Alternativňí žešeňí:
Psát nat "u" vždi jen kroužek (zůčastňit se zůstat).
7. problém:
Koncofki pšechodňíkú sou aš pšemršťeňe složité (schledafše chťíc nesa).
Doporučené žešeňí:
Tvožit pšechodňíki zásadňe pšidáňím univerzálňí koncofki -fšíce ke tšeťí osobje jednotného čísla (schledáfšíce chcefšíce nesefšíce).
Alternativňí žešeňí:
Neegzistuje.
8. problém:
Nespisovná a hrupší slova sou viloučena z bježného slovňíku čímš je omezena vijadžovací schopnost jazika (vokno hovno vole).
Doporučené žešeňí:
Zažaďit do bježňe používaného slovňíku nespisovná a hrupší slova (vokno hovno vole).
Alternativňí žešeňí:
Zakázat nespisovná a hrupší slova a nahraďit je spisovními a jemňejšími ekvivalenti (okno lejno pšíteli).
S uvedeního jisťe jasňe viplívá že f Ústavu pro českej jazik na nás neserou a snažej se nám i cizincům víuku češťini tak ňák co nejvíc ulechčit máfšíce na pamňeťi fšechni možní problémi a vodstraňujefšíce rúzní bordeli kerí v jaziku aš doposut bili.