Sunday, October 21, 2007

6. Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodu B a C se limitně blíží k nule.
Jablko nepadá daleko od stromu.
7. Abundance šelem z čeledi Canidae přináší exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
Mnoho psů, zajícova smrt.
8. První třetina relativní dráhy slunce mezi nadirem a zenitem vykazuje vyšší inteligenci nežli třetina poslední.
Ráno moudřejší večera.
9. Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou adekvátní poznatkům získaným náhodně ve věku seniorském.
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.